Reactie op Follow the Money Artikel “Hoe Anastasia van Oranje-Nassau Koningin werd van de Genderzorg” d.d. 29 januari 2022

Geachte lezer,

Na publicatie van het artikel van Follow the Money op 29 januari 2022 heeft het bestuur van de stichting een onderzoek opgestart. Na overleg te hebben gehad met verschillende (forensisch) accountantsbureaus hebben wij besloten om deze brief te schrijven. Een ingeschakeld (forensisch) accountantsbureau gaf aan dat een samenstellingsverklaring alleen iets zegt of de optellingen juist zijn gebeurd, de accountantscontrole kan vanwege de geringe omvang niet worden afgegeven en de rapportage van feitelijke bevindingen zou zorgen dat de accountant zichzelf niet openlijk kan verdedigen. Daarom vindt u hieronder onze verantwoording over de punten die Follow the Money maakte t.a.v. de Catharina Anastasia Foundation en haar ontwikkeling door de tijd.

Jaarrekening en verantwoording

 1. Stichting Catharina Anastasia Foundation gaf, in de weken naar aanloop van het artikel, Follow The Money volledig inzicht in de jaarcijfers van 2016-2017, 2018 en 2019. De jaarrekeningen worden op deze pagina gepubliceerd. Follow the Money controleerde de omzet, de subsidies en de verantwoordingen bij de Gemeentes Amsterdam, Alkmaar, Groningen, Rotterdam, Utrecht. Deze waren allemaal op orde. Bij het omvormen van de stichting Genderwende naar de Stichting Catharina Anastasia Foundation was het bestuur van mening dat oude jaarverslagen niet meer gepubliceerd hoefden te worden. Dat was conform de eisen van de belastingdienst aan het bestuur om slechts 1 recent jaarverslag te publiceren. Het bestuur van de stichting geeft nu de mogelijkheid aan 3 financiële experts om in een data room onder voorwaarde van een geheimhoudingsverklaring i.v.m. privacy de cijfers van de Stichting kunnen controleren aan de hand van de boekhouding. Zij kunnen zich melden tot 15 mei 2022 bij de penningmeester van het bestuur via info@catharinaanastasia.foundation.
 2. Follow the money suggereerde dat de jaarrapporten niet de juiste waren vanwege het gebruik van digitale handtekeningen.  Onze bestuursleden hebben een gemeenschappelijk statement gemaakt inzake het gebruik van de handtekeningen. Het originele exemplaar is in te zien ten kantore van de Stichting.
 3. Follow the Money suggereerde dat de jaarcijfers van de Stichting gedeponeerd hadden moeten worden bij de Kamer van Koophandel. Dit is echter  feitelijk onjuist. Een stichting met minder dan 6 miljoen euro omzet uit haar bedrijfsactiviteiten hoeft haar jaarrekeningen niet te deponeren. Op deze feitelijke onjuistheid heeft de voorzitter van de Stichting de journalisten van FTM per email en per whatsapp gewezen naar aanloop van het artikel.

Verantwoording subsidies TNN

Wat betreft de verantwoording aan TNN, geeft Stichting Catharina Anastasia Foundation het volgende aan:

 1. De suggestie die Follow the Money in haar online artikel van 1 februari jl. doet op basis van deze uitspraak van Max Kraak, is niet gecheckt met het bestuur van Stichting Catharina Anastasia Foundation als ook niet met de directie of betrokkenen van Gendertalent. Er is alleen gecheckt of er sprake was van een doelmatigheidsonderzoek. Dat was het geval.In de subsidiebeschikking van 2016-2017, mocht de Stichting 1,5 uur in rekening brengen bij ieder uur gewerkt uur voor coaching. In 2018 en 2019 verdween deze 1,5 factor, en werd er voor daadwerkelijk werk gefactureerd. Om consistentie tussen trajecten te garanderen, besloten we intern alsnog 1 uur te registreren waar eigenlijk 1,5 had moeten staan. Dit heeft de bestuurder in 2019 ook toegelicht aan TNN. En daarop zijn alle facturen betaald (zie punt 2).Deze wijze van administreren hebben de bestuurder, de financieel manager en de coaches toen afgesproken om de urenregistratie als zodanig voort te zetten. Deze drie medewerkers verklaarden afgelopen weken onder ede (of de gelofte) over deze wijze van administreren zijn, bij de notaris Notea. Deze afschriften van deze verklaringen zijn bij het notariskantoor op aanvraag van journalisten in te zien. Hiervoor kunt u contact opnemen met het bestuur van de Stichting en zij zullen u in contact brengen met de notaris.
 2. Nadat alle verantwoordingen waren opgestuurd in juli 2019, betaalde TNN alle facturen die betrekking hadden op de projecten 2016/ 2017/ 2018 en 2019 opgeteld € 238.965,10. Dit bedrag blijkt uit een overzicht van alle facturen en betalingsoverzichten van de bankrekening van TNN zelf. Voor de duidelijkheid: Conform de wetgeving en ook conform de algemene voorwaarden van de VNG (die van toepassing waren op de offertes en overeenkomst), betekent in juridische zin een betaling de volledige erkenning van de facturen en de onderliggende rapportages.
 3. Er was onduidelijk over een betaling van € 5.000, € 4.575 en een factuur t.a.v. 78 uur. Na correspondentie met de advocaat en een bezoek van de bestuurder van de stichting CAF aan TNN, werd de onduidelijkheid rond € 5.000 en de € 4.575 opgelost Er bestond/ bestaat alleen een verschil van mening t.a.v. een factuur van 78 uur die TNN dus tot vijfmaal toe op verschillende wijzen beloofd had aan de stichting om te mogen maken vanaf juli 2019 tot en met oktober 2019. Nadat de andere facturen betaald waren, kwam TNN zelf terug op deze belofte en betaalde deze factuur niet aan de Stichting alhoewel de uren wel gemaakt waren, met als reden dat het budget voor 2019 reeds behaald was (bij monde van haar advocaat halverwege september 2019 en eind september 2019).
 4. Als laatste wil het bestuur opmerken dat TNN het aanbod van de bestuurder van de Stichting Genderwende in de zomer 2019 afsloeg om alle activiteiten van de stichting en de bedrijven over te nemen voor € 0,00 . TNN sloeg dat aanbod zelf direct af.

Te weinig genoten loon bestuurder

Follow the Money interviewde Paul van Rozendaal en Ger Rolsma over het statement van de directeur bestuurder dat zij nog een loon had en hiermee met Ger Rolsma in conflict kwam.  Hierbij maken we drie punten:

 1. De bestuurder van de organisatie genoot in de periode juli tot en met december 2017 een loon van € 1.800 per maand voor haar directeurswerkzaamheden voor de Stichting Gendertalent. In de periode januari tot en met augustus 2018 bedroeg dit € 2.700 per maand. Zij had recht op een maandelijkse bonus bij behalen resultaten. Deze bonus is nimmer uitgekeerd. Op de volgende links zijn de arbeidsovereenkomsten 2017 en 2018, loonstroken van 2017 en 2018 te vinden als onderbouwing.
 2. Alle medewerkers van de Stichting kregen hun overuren uitbetaald, behalve de bestuurder met arbeidsovereenkomst.
 3. Op basis van het advies van de advocate van de stichting, moest het volledige bedrag van € 70.000 aan loon en € 30.000 aan declaraties uitgekeerd worden, weliswaar met inachtneming van het beginsel van goed bestuur. Het arbeidsconflict dat door de opstelling van de heer Rolsma vervolgens ontstond, werd na zijn aftreden afgewikkeld waarbij de bestuurder haar loon niet claimde. Ze kocht daarentegen wel 10% van de certificaten aan in de op te richten vennootschap Genderwende Group B.V. (nu The Peoples Freedom Company B.V.) tezamen met voormalig bestuurder Dyan Koning die (tevens 10% van de certificaten kocht). De loonclaim van deze overuren zou de ondergang hebben betekent voor de re-integratieactiviteiten voor trans personen. Door deze zeer schappelijke opstelling van haar bestuurder was de stichting meteen verlost van een molensteen die om haar nek hing en Gendertalent kon door gaan met haar goede werk. Deze certificaten zijn later alsnog ondergebracht in de stichting Peoples Freedom Foundation die vanaf begin 2019 daarmee alle certificaten van de The Peoples Freedom Company B.V. houdt.
 4. Uit vergelijkend onderzoek van het bestuur, lag het loon van de bestuurder inderdaad 2x tot 2,5x lager dan in vergelijking met haar peers  (zoals o.a. blijkt uit jaarverslagen van Transgender Netwerk Nederland in 2016, 2017, 2018 en 2019). Workplace Pride Foundation (2016, 2017, 2018 em 2019) en COC (in 2016, 2017, 2018 en 2019) publiceerden niet de beloning van hun directeur(-bestuurder). TNN en Workplace Pride kenden in deze periode een  vergelijkbare budgettaire en personele omvang.
 5. Daarnaast is het zo dat op basis van het artikel 7 lid 3 en het artikel 9 lid 1 en het artikel 12 van statuten (vastgesteld door de twee leden (Ger Rolsma en Paul van Rozendaal) van de Raad van Toezicht voor de statutenwijziging van 31 januari 2018) zoals bevestigd in het advies van de advocate dat de benoemingscommissie over de benoemingen en ontslagen van bestuurders en RvT leden beslisten. De uitspraak van de directeur-bestuurder aan Ger Rolsma was dus feitelijk en juridisch juist. Hij ging niet over het ontslag. Ger Rolsma is na het indienen van zijn ontslagbrief bij de Raad van Toezicht zonder decharge ontslagen als lid van de Raad van Toezicht lid op 1 augustus 2018 door de benoemingscommissie (bestaande uit o.a. Paul van Rozendaal (die daarna ontslagen werd) en Anastasia Romanova).

Citaten

Het bestuur heeft daarnaast moeten constateren dat de voorzitter meerdere malen verkeerd of onvolledig is geciteerd ondanks dat zij dit heeft aangegeven voor de publicatie van het artikel bij de redactie. Bij navraag bij de andere partijen blijken andere citaten ook niet correct te zijn danwel niet te zijn gecheckt op feitelijke onjuistheden.

Afsluitend

Wij hopen met deze brief veel van de onduidelijkheden rond de financiële verantwoording die in het artikel van Follow the Money nu volledig zijn beantwoord. Op dit moment wordt er nog een inhoudelijk onderzoek gedaan rond enkele conflicten door het integriteitsbureau DPD te Gouda. Dit onderzoek zal langere tijd in beslag nemen. Er wordt een tijdlijn geschreven die voorgelegd wordt aan de voormalig toezichtsleden en bestuurders met indien nodig ook aanvullende interviews met bepaalde mensen.  We roepen op aan mensen die zich ongehoord voelen, zich te melden bij dit onderzoeksbureau. Deze resultaten worden pas op het einde van dit jaar verwacht.

Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met het bestuur Stichting Catharina Anastasia Foundation op info@catharinaanastasia.foundation.

Het bestuur,

Voorzitter – Catharina Anastasia Romanova van Oranje-Nassau

Penningmeester – Jasper Wiefferink

Secretaris – Ana Fidalgo